Prawo do prowadzenia kampanii wyborczej na rzecz kandydatów przysługuje, na zasadzie wyłączności, Komitetowi Wyborczemu Porozumienie Jarosława Gowina (art. 84 § 1 Kodeksu wyborczego).

Wszelkie czynności związane z pozyskiwaniem środków finansowych, dokonywaniem wydatków na organizowanie spotkań wyborczych i promocją poszczególnych kandydatów w formie plakatów, ulotek itd., mogą być prowadzone tylko przez Komitet Wyborczy i wyłącznie w okresie kampanii wyborczej, która rozpoczyna się z dniem ogłoszenia postanowienia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów, a kończy się na 24 godziny przed dniem wyborów (art. 104 w związku z art. 332 § 1 Kodeksu wyborczego).

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego bez pisemnej zgody pełnomocnika finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Komitetu Wyborczego.

Na podstawie art.109 par.2 Kodeksu wyborczego komitety wyborcze zobowiązane są do umieszczania na wszystkich materiałach wyborczych wyraźnych oznaczeń, od kogo one pochodzą, tzn. „Materiał KW Porozumienie Jarosława Gowina, ul. Wilcza 23/29, 00-544 Warszawa”

Nabywcą faktur za materiały wyborcze, ulotki, plakaty, banery itp. jest:

Komitet Wyborczy Porozumienie Jarosława Gowina
ul. Wilcza 23/29
00 – 544 Warszawa
NIP: 7010416556
REGON: 147116119