FUNDUSZ WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA
00-544 Warszawa, ul. Wilcza 23/29

nr rachunku odbiorcy
49 1020 1097 0000 7802 0259 2012

Uwaga !
Pod żadnym pozorem nie należy dokonywać wpłat:

  • gotówką (bankowy dowód wpłaty)
  • z konta prowadzonej działalności gospodarczej,
  • z konta prowadzonego gospodarstwa rolnego
  • z urzędów pocztowych (pocztowy dowód wpłaty)

Wszystkie wpłaty mogą pochodzić wyłącznie od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz posiadających obywatelstwo polskie.

Wszystkie wpłaty na rachunek mogą być dokonywane wyłącznie przelewem, z konta osobistego ROR na konto Funduszu Wyborczego Porozumienie Jarosława Gowina. Nie mogą być to wpłaty z konta związanego z jakąkolwiek działalnością (gospodarczą lub rolniczą), czekiem lub kartą płatniczą.

Wpłaty bezwzględnie nie mogą być dokonywane z rachunków prowadzonych w ramach osobiście prowadzonej działalności gospodarczej (forma prawna osoba fizyczna) lub jakichkolwiek innych podmiotów gospodarczych i jednostek „non profit” lub działalnością wolnych zawodów (tzw. konta związane z wykonywaniem działalności wolnych zawodów).

Zabrania się wpłat z kont zagranicznych i płatności za pośrednictwem euroczeków.

Środki wpłacane na rzecz finansowania Funduszu Wyborczego bezwzględnie nie mogą pochodzić z działalności przestępczej określonej w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wpłaty muszą być oznaczone danymi wpłacającego:
Imię i nazwisko, PESEL oraz dokładny adres.

Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku na tzw. bankowy dowód wpłaty, a także urzędach pocztowych (pocztowy dowód wpłaty).

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz Funduszu Wyborczego Porozumienie Jarosława Gowina w jednym roku nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 31 500 zł.), ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę.

Ostateczny termin wpłaty darowizny na Fundusz Wyborczy upływa w dniu 19.10.2018r.