KTO ZOSTANIE BENEFICJENTEM KOLEJNEGO, BEZPRAWNEGO WYWŁASZCZENIA POLAKÓW Z ICH MAJĄTKU NARODOWEGO, W WYNIKU PROCESU ZWANEGO – RESTRUKTURYZACJĄ KOMPANII WĘGLOWEJ?

KTO ZOSTANIE BENEFICJENTEM KOLEJNEGO, BEZPRAWNEGO WYWŁASZCZENIA POLAKÓW Z ICH MAJĄTKU NARODOWEGO, W WYNIKU PROCESU ZWANEGO – RESTRUKTURYZACJĄ KOMPANII WĘGLOWEJ?

ODEZWA  I  APEL  DO  RODAKÓW, LIDERÓW  PARTII  OPOZYCYJNYCH  I  ŚRODOWISK  PATRIOTYCZNYCH ORAZ  INNYCH  ZAINTERESOWANYCH (NIE MA NIEPODLEGŁOŚCI BEZ WŁASNOŚCI I FINANSOWEJ NIEZALEŻNOŚCI) – SZCZEGÓLNIE BEZ POSIADANIA NAJBARDZIEJ CENNYCH, A WŁAŚCIWIE BEZCENNYCH I STRATEGICZNYCH AKTYWÓW JAK :  POLSKI WĘGIEL, POLSKIE GRUNTY I LASY,  POLSKA ZŁOTÓWKA ).

Celem niniejszej petycji jest stworzenie dla PiS zjednoczona prawica, na samym finiszu kampanii wyborczej koniecznych warunków do zdobycia większości konstytucyjnej w przyszłym parlamencie. Naszym zdaniem zwycięstwo zwykłą większością głosów (231 posłów) PiS ma już prawie zapewnione, dzięki 8 letnim patologiom rządów PO-PSL i aktywnej oraz społecznie akceptowalnej kampanii Pani Beaty Szydło. Nie zapewni ono jednak dynamicznego wzrostu naszej gospodarki, gdyż realizację  ambitnych planów stosownie do naszych potencjałów wzrostu  skutecznie krępują zapisy Konstytucji III RP. Jasno zdefiniowany program gospodarczy dla kraju, górnictwa na szczeblu centralnym i operacyjnym oraz systemu ubezpieczeń społecznych z pokazanymi konkretnymi korzyściami dla poprawy standardu życia Polaków, są tymi warunkami brzegowymi, bez których pełne zwycięstwo będzie bardzo mało prawdopodobne lub nawet niemożliwe. W świetle braku lub nie upublicznionych jeszcze takich programów przez PiS (hasłowa, podobna do innych partii kampania) oświadczamy, że:

OPRACOWALIŚMY TAKIE PROGRAMY, KTÓRE W TRYBIE PILNYM CHCEMY PRZEKAZAĆ PiS ZJEDNOCZONA PRAWICA !!! Programy te ze względu na konkretność i istotność, podane w ostatnich dniach kampanii wyborczej do publicznej wiadomości (celem osłabienia lub nawet udaremnienia kontr akcji ze strony PO, PSL, Nowoczesna. i SLD zjednoczona lewica) w sposób zdecydowany zwiększyłyby szansę na  konstytucyjne zwycięstwo PiS-u, tak niezbędne dla losu Polaków w przyszłości!!!.

Uważamy, że obowiązkiem ludzi posiadających odpowiednią wiedzę makro i mikrooekonomiczną, a z racji swego doświadczenia zawodowego, znających poszczególne branże gospodarki – także w kontekście trendów globalnych i reguł działania „niewidzialnej ręki” rynku , jest przekazanie liderom partii i środowiskom patriotycznym ubiegającym się o władzę, wiedzy o możliwych i brzemiennych w skutkach zagrożeniach dla samostanowienia Narodu Polskiego, wynikających z patologii panoszącej się w wielu gałęziach gospodarki oraz w całym państwie.

Mając przede wszystkim dobro wspólne na względzie, zwracamy się do wszystkich, dążących do objęcia władzy w  Polsce, by to dobro wspólne zakorzeniło się również w ich świadomości; by docenili wagę zagrożeń tutaj prezentowanych a po zapoznaniu się z nimi i zweryfikowaniu naszego stanowiska, podjęli natychmiastowe, w tym profilaktyczne akcje w celu likwidacji tych zagrożeń  w zarodku.
Naszą ogromna troskę wywołują działania, prowadzone przez rząd w sektorze górnictwa, w związku z informacjami przekazanymi przez Ministra Skarbu Państwa, pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa, zarządu Kompanii Węglowej i zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń o sprzedaży kopalni Brzeszcze, wiążącej się z ewentualnym przekazaniem – jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, kontroli nad zasobami węgla tej kopalni poprzez przejęcie większości jej kapitałów własnych przez ukryte w akcjonariacie Tauronu i innych spółkach energetycznych kapitały zagraniczne. To samo wkrótce może dotyczyć KHW, JSW i NKW w skład której ma wejść 11 kopalń.

Uważamy za celowe, wyrażenie przez wszystkie liczące się w kraju środowiska stanowczego, publicznego sprzeciwu, uzasadnionego z niżej przytoczonych powodów:
1.    Zasoby naturalne (ropa, gaz, węgiel, źródła geotermalne, miedź, metale złoto, srebro, platyna i wiele innych) były, są i będą źródłem bogactwa krajów i ich obywateli, stanowiąc ich własność.  Polska, spośród wszystkich krajów członkowskich UE posiada zdecydowanie najbogatsze zasoby energetyczne: węgiel, gaz, ropa i olbrzymie, odnawialne źródła geotermalne, które mogłyby zagwarantować nie tylko Polsce ale całej UE na setki lat.
2.    Zasoby węgla i źródeł geotermalnych w Polsce stanowią około 90 % całych zasobów UE. Według oficjalnych danych, zasoby węgla wynoszą ponad 54 mld ton, a zdaniem prof. Bohdana Żakiewicza – kandydata do nagrody Nobla i wybitnego specjalisty od podziemnego zgazowania węgla, wynosić mogą nawet kilkaset mld ton.
3.    Zdaniem prof. Juliana Sokołowskiego i prof. Jacka Zimnego wartość tych zasobów, po udostępnieniu i wydobyciu, licząc po aktualnych cenach światowych, szacuje się bardzo ostrożnie na przeszło 3 bln $, to jest ponad 10 bln złotych.
4.    Wartość tych zasobów na 1 obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, liczona  jako  1/38 000 000 współwłasności w majątku narodowym, wynosi około 263 000 zł. Majątek tej wartości, obecny rząd a głównie elity partyjne PO i PSL, chcą za bezcen sprzedać w obce ręce w imię niepojętych interesów, usiłując wmówić nam obywatelom, że kopalnie i górnictwo węgla kamiennego to bezwartościowy balast, obciążający znacznymi kosztami resztę społeczeństwa. Głoszą to wbrew rzetelnie opracowanym raportom i kalkulacjom, między innymi przez autorów niniejszego apelu, mających czelność – ze względu na posiadaną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, zaliczać się do ekspertów w przedmiocie górnictwa a przez wzgląd na narodową solidarność i patriotyzm,  zabierać głos w trosce o współrodaków i byt Ojczystego Państwa – Polski. Głoszą to w przededniu dopracowania       i przetestowania przez polskich specjalistów metody podziemnego zgazowania węgla na skalę przemysłową. W najbliższej przyszłości energia zawarta w węglu, wydobyta na powierzchnię dzięki tej metodzie będzie prawie bezodpadowa, około 10 krotnie tańsza, emitować będzie około 75% mniej CO2 i pozwoli na pięciokrotnie większe wykorzystanie złóż węgla, którego w tej konfiguracji wystarczy na setki lat dla całej UE.  Złoża węgla generować więc będą przez setki lat krociowe zyski, których beneficjentami powinni być ich obecni właściciele – polskie społeczeństwo, w tym górnicy, a nie nabywcy tych bezcennych aktywów, kluczowych dla niezawisłości Polski, Jej wzrostu oraz bezpieczeństwa energetycznego.
5.    Najbardziej rozwinięte kraje świata (USA, Chiny, Japonia, Rosja, Niemcy) i energetyczne korporacje międzynarodowe (Rio Tinto, BHP, Shell, Exon, itd) od dłuższego już czasu, usilnie zabiegają o przejęcie kontroli nad światowymi zasobami naturalnymi (na Antarktydzie, na Grenlandii, na Wyspach Kurylskich, w Afryce, w krajach bliskowschodnich, także w Polsce), bo doskonale zdają sobie sprawę, że mogą być źródłem ich prosperity na wieki.
6.    Świat na przestrzeni ostatnich 26 lat, czyli w okresie polskiej transformacji, prawie trzykrotnie zwiększył wydobycie węgla kamiennego (z 3 do ponad 8 mld ton rocznie) i ciągle planuje zwiększać jego produkcję do 10 mld ton na rok, ze względu na wzrastający popyt na energię i możliwość wytworzenia z węgla najtańszego prądu, ciepła i chłodu.
7.    Polska w tym czasie prawie 3 krotnie – wbrew logice i trendom światowym – zmniejszyła jego produkcję (radykalnie zmniejszając przychody z tego źródła), obciążając górnictwo         w sposób skrajnie nieracjonalny administracyjnymi opłatami, karami, akcyzą i innymi podatkami, które w połączeniu z licznymi patologiami w sposób rażący zwiększyły koszty wydobycia,  celem doprowadzenia górnictwa do  bankructwa, a w konsekwencji do prywatyzacji.
8.    W obowiązującej Konstytucji RP, nie wyodrębnione zostało (o co usilnie zabiegano), kto jest właścicielem kopalin w Polsce. Czyż znaczyć to może, że nie należą do nikogo lub do jedno-osobowej władzy – na mocy ustawy o Skarbie Państwa, sprawowanej przez ministra tego resortu…? Czy pozostaje w zgodzie z Konstytucją ustawa o Skarbie Państwa? Czy też brak innego wskazania w Konstytucji, oznacza własność jedynego suwerena określonego w Jej art. 4, a więc Narodu Polskiego? Na mocy prawa, czy bezprawnie wydawane więc były i są decyzje ministra Skarbu Państwa o sposobie wykorzystania narodowych bogactw mineralnych Polski?! Co sprawia, że apele z różnych stron o doprecyzowanie przedmiotowej kwestii nie spotkały się z należytą reakcją skutkującą wprowadzeniem kluczowych zmian. Wszak wola narodu, wyrażona w referendum mogła podyktować rozstrzygającą decyzję, bez względu na inne przeszkody.
9.    Bez zgubnej polityki rządzących państwem od ćwierćwiecza, niezgodnej z Polską racją stanu i nadrzędnym aktem prawnym – Konstytucją RP, nie istnieje możliwość prywatyzacji polskich zasobów naturalnych, w tym węgla, bez zgody wyrażonej przez społeczeństwo (suwerena i właściciela tych dóbr – zgodnie z art. 1 Konstytucji) w ogólnokrajowym referendum. Czy inne decyzje i rozwiązania, jakoby mogące zapadać jedynie w zgodzie           z zasadą zrównoważonego rozwoju w interesie dobra ogólnego, wyczerpują reguły prawa         i praworządności określone w art. 188 Konstytucji, czy pozostają bezprawiem, nawet jeżeli usankcjonowane zostały podrzędnymi aktami prawnymi, wskutek zaniechania kontroli ich zgodności z Konstytucją? Znaczenie zapadających decyzji, zachowujących lub pozbawiających Polaków szans na wzrost ich standardu życia na dziesięciolecia lub nawet setki lat, dzięki posiadanym surowcom naturalnym, w pełni wyczerpuje konstytucyjny przepis art. 125 o randze spraw kwalifikujących się do rozstrzygnięcia w drodze referendum.
10.    Dla rządzących i ubiegających się o władzę w nadchodzących wyborach parlamentarnych, właściwą przesłanką do wystrzegania się sprzecznych z interesem obywateli i Polski decyzji, powinna pozostawać rota przysięgi składanej przy obejmowaniu zaszczytnych funkcji państwowych w brzmieniu: „Obejmując z woli Narodu urząd (Prezydenta, Premiera lub Ministra) Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości           i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.

Bez charyzmy Orbana i mądrości przywództwa oraz szacunku elit do obywateli, nikt i nic nie jest w stanie przeprowadzić rewitalizacji zagubionych i wypranych z patriotyzmu, wielu polskich umysłów oraz roztrwonionej, wyjałowionej prawie do gołej ziemi, polskiej gospodarki. Kto nie stworzy projektów zmian fundamentalnych naszej rzeczywistości, a prowadził będzie tylko działania pozorne, ten stanie się  architektem totalnego upadku.

Dlatego bardzo pilnym i ważnym zobowiązaniem, stawianym przed wybieranymi do nowego  Parlamentu, powinno być wprowadzenie do Konstytucji RP przepisów, że naturalne zasoby przyrodnicze w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze, na obszarze zaliczanym do terytorium naszego kraju, są własnością całego Narodu Polskiego. W tym duchu powinny też pójść   przepisy dotyczące NBP, by poprzez właściwą politykę monetarną i konieczność współpracy z rządem stymulować możliwie dynamiczny rozwój polskiej gospodarki.
Kierujemy niniejszy apel do rodaków:
– by nie ulegali pustosłowiu, twierdzeniom o totalnej niemożności znalezienia korzystnych i racjonalnych rozwiązań problemów, z którymi przyszło nam się zmierzyć głównie za sprawą nieudolności,  oraz nadrzędności interesu tzw. zagranicznych inwestorów strategicznych i osobistego nad publicznym, powszechnie reprezentowanym przez dotychczas rządzących;
–  by nie ulegali także, katastroficznym wizjom bankructwa państwa polskiego, lecz pytali o programy naprawcze dla kraju, górnictwa oraz projekty reformy systemu emerytalnego, niektórych form opodatkowania i różnych rozwiązań systemowych, stworzonych przez niżej podpisanych członków Komitetu Obywatelskiego oraz przez wiele innych, dotąd nieznanych osób. Nieznanych głównie  z tego względu, że racjonalne projekty, pomysły efektywnych rozwiązań, nie budzą zainteresowania ani mediów, ani elit rządzących, ani elit dążących do objęcia władzy, pomimo publicznych deklaracji, zapraszających wszystkich obywateli do twórczego działania na rzecz obywateli. Polska rzeczywistość obyczajowo – polityczna, to brak reakcji ze strony niemal wszystkich: posłów i kandydatów na posłów, przywódców starych i dopiero co kiełkujących partii, działaczy antysystemowych i środowiskowych dużego i małego formatu – nawet etatowych doradców, na wszelkie próby dyskusji merytorycznej o sprawach państwa i obywateli.

Czy to przypadek, czy mimowolne wyjaśnienie częstej indolencji polskich organów władzy?
Dlatego również – może nawet przede wszystkim, kierujemy nasz apel do elit, ku rozwadze i samokrytycznym przemyśleniom.
Dodatkowo kierujemy ten apel również do tych firm i obywateli innych krajów, których interesy życiowe lub biznesowe mogą znaleźć się w kolizji z interesem polskiego społeczeństwa, także tym w sposób pasożytniczy prawnie umocowanym – nie żerujcie na naszej raczkującej, dopiero co odzyskanej państwowości. Niech nikt nie zapomina o nadrzędności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nad innymi aktami prawa; nadrzędności władzy narodu jako suwerena nad Jego wybranymi przedstawicielami.

Podpisano:    Katowice, 03 października 2015r.
Założyciele Komitetu Obywatelskiego:
Krzysztof Tytko,      Bogdan Gizdoń,
Marek Adamczyk,   Zbigniew Martyniak,
Leszek Rolkiewicz,  Kazimierz Płotkowski.

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *