WhatsApp Image 2021-04-22 at 11.38.05

Lubelskie Forum Gospodarcze

22 Kwiecień 2021

Wicepremier Jarosław Gowin podczas otwarcia Lubelskiego Forum Gospodarczego wygłosił przemówienie “Rola Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w kreowaniu nowego ładu gospodarczego Polski”. Forum zostało zorganizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, zaś obrady otworzyła Pani Teresa Bogacka, Kanclerz WSEI.

Misją Forum jest wspieranie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnianiem Województwa Lubelskiego, jego specyfiki oraz szans i możliwości wsparcia procesów rozwojowych.

Cel strategiczny zakłada, iż efektem Forum będą praktyczne wnioski i rekomendacje do działań legislacyjnych, jak i innych programów wsparcia makroregionu lubelskiego i szerzej „Polski Wschodniej” (z uwagi na podobne uwarunkowania historyczne i rozwojowe oraz problemy ekonomiczne i społeczne).

Cele operacyjne to identyfikowanie barier rozwojowych Polski Wschodniej; identyfikowanie specyficznych problemów rozwoju województwa lubelskiego; formułowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych oraz wypracowanie swoistej platformy środowisk biznesu, samorządu i nauki oraz instytucji otoczenia biznesu i rynku pracy na rzecz wsparcia procesów rozwojowych makroregionu lubelskiego i Polski Wschodniej.