ODEZWA I APEL DLA LIDERÓW PRAWICOWYCH PARTII OPOZYCYJNYCH I ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH

Katowice, 14 wrzesień 2015

Założyciele Komitetu Obywatelskiego
Krzysztof Tytko, Bogdan Gizdoń
Marek Adamczyk, Zbigniew Martyniak,
Leszek Rolkiewicz, Kazimierz Płotkowski

ODEZWA I APEL DLA LIDERÓW PRAWICOWYCH PARTII OPOZYCYJNYCH
I ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH

(NIE MA WOLNOŚCI  BEZ WŁASNOŚCI – szczególnie gdy dotyczy ona najbardziej cennych, a właściwie bezcennych i strategicznych aktywów jakim jest polski węgiel, polski grunt i polska złotówka)

Obowiązkiem ludzi mających przede wszystkim dobro wspólne na względzie i znających z racji swego doświadczenia zawodowego branżę, makro i mikro ekonomię oraz trendy globalne i reguły działania „niewidzialnej ręki” rynku jest przekazanie liderom partii i środowiskom patriotycznym przejmujących władzę, wiedzę o brzemiennych w skutkach potencjalnych zagrożeniach dla egzystencji swojego narodu wynikających z patologii w danej gałęzi gospodarki.

Obowiązkiem ludzi mających rządzić Polską, którym również dobro wspólne leży na sumieniu jest zweryfikowanie tej wiedzy i jeśli zagrożenia z niej wynikające są nawet mało prawdopodobne, że mogą się urzeczywistnić ze szkodą dla swego narodu – jest podjęcie natychmiastowych profilaktycznych działań w celu likwidacji tego zagrożenia w zarodku.

Władza nie musi, choć być może powinna, znać specyfikę strategicznej branży oraz patologii w niej występujących i wynikających z nich zagrożeń, ale jeśli podejmie informacje, które mogą okazać się kluczowe dla dobrobytu lub niebytu swojego kraju, to musi stanowczo bez zbędnej zwłoki publicznie zareagować, by zapobiec lub postarać się zapobiec ewentualnemu nieszczęściu.

Tym bardziej jeśli dotyczy to partii i jej liderów, których jednym z głównych haseł mających zdobyć szerokie poparcie społeczne jest obywatelskość i wsłuchiwanie się głos ludu, seniorów i ekspertów celem nie pozostawienia żadnej myślącej głowy poza procesem pozytywnych przemian, bo kto nie jest architektem zmian fundamentalnych w naszej rzeczywistości, a tylko działań pozornych ten jest i będzie autorem upadku.

W związku z informacjami przekazanymi przez Ministra SP, pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa i zarządu Kompanii Węglowej o sprzedaży kopalni Brzeszcze i ewentualne przekazanie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi kontroli nad zasobami węgla (poprzez przejęcie większości  kapitałów własnych przez podmioty zagraniczne) w Nowej Kompanii Węglowej w skład której ma wejść 11 kopalń, prosimy o zajęcie stanowczego, publicznego stanowiska  sprzeciwu z podaniem brzemiennych skutków dla przyszłych pokoleń Polaków w przypadku urzeczywistnienia się powyższych zamiarów.

Sprzedaż tych aktywów byłaby w rażącej sprzeczności z polską racją stanu i złamaniem roty przysięgi, która brzmi: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta, Premiera lub Ministra Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Tak mi dopomóż Bóg.

Kontrola nad polskimi zasobami węgla, przez obce kapitały radykalnie zmniejszyłaby szansę  na odbudowanie i akumulację polskiego kapitału i zmniejszyłaby bezpieczeństwo energetyczne Polski.

W świetle zapowiadanej (w kampanii wyborczej) przez PiS Zjednoczona Prawica konieczności odbudowy polskiego przemysłu, fakt ten nabiera szczególnego znaczenia, by jeszcze przed objęciem władzy nie utracić potencjału do przyszłego rozwoju, i już na tak wczesnym etapie nie utracić swojej wiarygodności.

Brak zdecydowanej, publicznej reakcji na powyższe zagrożenie świadczyłoby o poważnym zaniedbaniu i zaniechaniu w kwestiach żywotnych dla polskiej racji stanu. Nie dotrzymanie bowiem obietnic wyborczych składanych przez partie prawicowe uzurpujące sobie prawo do nazywania się partiami patriotycznymi podważyłoby jakąkolwiek już wiarę Polaków na lepsze jutro poprzez likwidację luki cywilizacyjnej jaka dzieli Naród od liderów UE.

Powyższe skutkowałoby trwałym już brakiem zaufania do wszystkich liderów partyjnych bez względu jak bardzo „przekonywujący” byliby w swoich przyszłych deklaracjach, by pozyskać głosy wyborców i byłoby swoistym papierkiem lakmusowym rozstrzygającym o dobrej woli lub jej braku służenia polskiemu narodowi, czy tylko sobie jak to jest w przypadku PO, PSL, i jak było w przeszłości w przypadku SLD i AWS.

Pozbawiło by to również, być może na trwale przywództwa i jedności patriotów w Polsce, które jest warunkiem koniecznym dla poderwania narodu do twórczej, pełnej zaangażowania pracy, by skutecznie realizować wizję związaną z deklarowanym przez PiS znaczącym wzrostem standardu naszego życia, wyrażonego w haśle „potrzeby dokonania radykalnej,pozytywnej zmiany” i „damy radę” pomimo braku konkretnych rozwiązań tworzących bogactwo Polski.

Bez charyzmy, silnego przywództwa i pełnego zaufania do lidera i jego kluczowych rozgrywających, nikt i nic nie jest w stanie przeprowadzić rewitalizacji zagubionych i wypranych z patriotyzmu polskich umysłów i wyjałowionej już prawie do gołej ziemi polskiej gospodarki, która wkrótce dzięki reakcji lub jej braku ze strony liderów opozycyjnych zadecyduje o naszym pełnym nadziei dobrym lub fatalnym losie na pokolenia.  Dla potwierdzenia stawianych powyżej tez przedstawiamy następujące fakty i spostrzeżenia:
1.    Zasoby naturalne (ropa, gaz, węgiel, źródła geotermalne, miedź, metale złoto, srebro, platyna i wiele innych zasobów były, są i będą nadzwyczajnym źródłem bogactwa krajów i ich obywateli, które są ich własnością (Arabia Saudyjska, Katar, Kuwejt, Rosja)
2.    Najbardziej rozwinięte kraje świata (USA, Chiny, Japonia, Rosja, Niemcy)i energetyczne korporacje międzynarodowe (Rio Tinto, BHP, Shell, Exonitd) od dłuższego już czasu usilnie zabiegają o przejęcie kontroli nad światowymi zasobami naturalnymi (Antarktyda, Afryka, Grenlandia, Wyspy Kurylskie, Polska i inne) bo doskonale zdają sobie sprawę, że będą źródłem ich prosperity.
3.    Naczelnym (często tylko deklarowanym) celem każdego kraju jest szybki wzrost gospodarczy, który jest niemożliwy bez zapewnienia swojej gospodarce stabilnego (pewność dostaw) i jak najtańszego źródła energii, bez której niemożliwa jest produkcja dóbr i usług po konkurencyjnej cenie.
4.    Świat na przestrzeni ostatnich 26 lat czyli w okresie polskiej transformacji prawie 3 krotnie zwiększył wydobycie węgla kamiennego (z 3 do ponad 8 mld t/r) i ciągle planuje zwiększać jego produkcję do 10 mld t/r, ze względu na możliwość wytworzenia z węgla najtańszej energii elektrycznej.
5.    Polska w tym czasie prawie 3 krotnie wbrew logice zmniejszyła jego produkcję (zmniejszyła przychody) i w sposób wysoce nieracjonalny zwiększyła koszty wydobycia celem doprowadzenia sektora górnictwa do świadomego bankructwa, bez którego niemożliwe byłaby przejęcie kontroli przez obce kapitały nad polskimi zasobami węgla i pozbawienia Polaków ostatniej już szansy na wzrost ich standardu życia na dziesięciolecia lub nawet setki lat.
6.    Na skalę globalną węgiel kamienny nie ma substytutu ( globalne zasoby ropy i gazu drastycznie maleją, a energia wytworzona z ropy i gazu jest droższa, a z odnawialnych źródeł energii (OZE) ponad 2-krotnie droższa) i jej produkcja może być tylko nie istotnym uzupełnieniem dla energii elektrycznej generowanej z węgla.
7.    W najbliższej przyszłości energia zawarta w węglu, wydobyta na powierzchnię dzięki (prawie dopracowanej już na skalę przemysłową) zastosowaniu innowacyjnej i przełomowej technologii tj. podziemnego zgazowania węgla będzie prawie bezodpadowa, około 10 krotnie tańsza, emitować będzie około 75% CO2 mniej, i pozwoli na 5-krotnie większe wykorzystanie złóż węgla, którego w tej konfiguracji wystarczy na setki lat dla całej UE.  Generować więc będzie przez setki lat krociowe zyski, których beneficjentami powinni być głównie obecni jej właściciele tj. górnicy i polskie społeczeństwo, a nie co jest wysoce prawdopodobne, mądrzejsze od nas narody i prawdopodobnie kolaborujące z nimi rządy po wywłaszczeniu Nas z tych bezcennych, ostatnich już kluczowych aktywów.
8.    UE do 2040 roku planuję o 45% zwiększyć produkcję energii elektrycznej celem zapewnienia gospodarce europejskiej szybkiego rozwoju by skuteczniej (bardziej konkurencyjnie) przeciwstawić się tańszym produktom i usługom z krajów BRICS i USA.
9.    Polska z wszystkich krajów członkowskich UE posiada najbogatsze zasoby naturalne.
10.    Zasoby naturalne węgla w Polsce stanowią około 85% całych zasobów UE i według oficjalnych danych wynoszą ponad 50 mld ton, a nieoficjalnych danych wynoszą ponad 500 mld ton
11.    UE importuje około 240 mln t/r z silną tendencją wzrostową, dla której Polska jako kraj członkowski powinien bezwzględnie być naturalnym i głównym dostawcą.
12.    Właścicielem zasobów naturalnych (m.in. węgla)Polski jest polskie społeczeństwo, a nie partie polityczne, elity rządzące, RN, czy zarządy spółek węglowych.
13.    Węgiel jest już naszym ostatnim (poza ziemią, polską walutą oraz wykształconych i kreatywnych obywatelach) najistotniejszym zasobem mogącym nam jeszcze zapewnić wzrost standardu życia, którego systematycznie pozbawiały nas partie rządzące wywłaszczając nas w okresie 26 letniej transformacji z najcenniejszych aktywów.
14.    Inwestycje w wydobycie węgla tradycyjnymi technologiami nawet w dzisiejszej rzeczywistości (niskich cenach w ARA, generowaniu olbrzymich strat, braku płynności w KHW i JSW oraz  dodatkowo ujemnych kapitałach w KW) przy wdrożeniu nowej filozofii podejścia (mamy precyzyjnie dopracowany Nowy Model Biznesowy) zwiększając przychody poprzez eliminację drogiego i dumpingowego importu głównie z Rosji i stworzeniu warunków do naturalnego i logicznego dużego eksportu do UE oraz optymalizacji jednostkowych kosztów wydobycia, mogą być wysoce rentowne na poziomie około 50% jeśli chodzi o ROI i ROE tzn. zwrotu z inwestycji i zwrotu z kapitałów własnych co jest ewenementem w jakimkolwiek biznesie. Planowane budowy nowych kopalń przez Spółkę z Australii w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopex, NWR i Spółkę kierowaną przez Pana ministra J. Markowskiego korzystając z infrastruktury kopalni Siersza i Krupiński w GZW i wydobycie węgla tradycyjnymi metodami, które sfinansowane będzie przez kapitał niemiecki, jak również chęć zakupu przez kapitały prywatne najbardziej nierentownej w KW kopalni Brzeszcze i i NKW dobitnie potwierdza słuszność stawianych wyżej tez. Wydobycie w przyszłości energii zawartej w węglu po zastosowaniu podziemnego zgazowania węgla pozwoli na skokowy (sięgający nieba) wzrost w/w wskaźników na poziom kilku set procent. Powyższe jednoznacznie świadczy o niebotycznej skali przestępstwa gospodarczego zarządzających branżą i ich popleczników, które jest zdecydowanie większe od wszystkich dotychczasowych afer, które miały miejsce w całym okresie transformacji (III RP).Gra się toczy o biliony przychodów i setki miliardów zysku netto (kosztem polskiego społeczeństwa), które można generować w bardzo długim okresie czasu z biznesu węglowego. Na potwierdzenie tych faktów i pośpiechu rządzących chcących jeszcze w tej kadencji sfinalizować transakcję przejęcia kontroli nad polskimi zasobami węgla jest przedterminowe wypowiedzenie umowy na dostawy węgla przez spółkę ENEA kopalni Bogdanka i wezwanie do wcześniejszego wykupu obligacji przez bank ING przez JSW, która wcześniej poprzez narzucony zakup kopalni Knurów-Szczygłowice oraz sprowokowane i skrzętnie podchwycone przez ZZ strajki doprowadziły tę spółkę na skraj planowanego bankructwa celem jej wrogiego przejęcia.
15.    Z analizy faktów, jasno wynika, że partie rządzące, ich poplecznicy i lobbyści w okresie 26 letniej transformacji stały i ciągle stoją na straży obrony interesów obcych kapitałów, a nie polskich obywateli, których mają obowiązek godnie reprezentować zgodnie z rotą przysięgi.
16.    Nie dotrzymanie roty przysięgi przez rządzących jest oczywistą zdradą polskiej racji stanu, za którą winni powinni być postawieni przed Trybunałem Stanu i sprawiedliwie osądzeni i ukarani.
17.    Winę za zdradę polskiej racji stanu ponoszą nie tylko elity rządzące, ale również te partie opozycyjne, które mając informacje o brzemiennych w skutkach zagrożeniach dla losu Polaków na pokolenia, poprzez swoje zaniedbania i zaniechanie biernie przyglądają się i nie przeciw działają procesowi wyniszczania polskiej gospodarki.
18.    Apelujemy więc do wszystkich liderów opozycyjnych, prawicowych partii oraz wszystkich środowisk patriotycznych o pilne zapoznanie się z przedłożoną Odezwą, zweryfikowania tez w niej zawartych i podjęcia pilnych działań i prób w celu wstrzymania tego wyniszczającego polską gospodarkę procederu.
19.    Apelujemy również o rzeczowe zapoznanie się z Ramowym Programem Gospodarczym dla Polski celem ewentualnego skorygowania swoich Programów Wyborczych i przedstawienia go jeszcze przed październikowymi wyborami szerokiemu spektrum społeczeństwa celem uwiarygodnienia swojej intencji woli służenia przede wszystkim swojemu narodowi.
20.    Prosimy o pisemne powiadomienia Nas, czy opracowana przez Komitet Obywatelski Odezwa i Ramowy Program Gospodarczy dla kraju, przedłożony do dyskusji znalazła uznanie u liderów partii opozycyjnych, a jeśli tak to bardzo cieszymy się, że mogliśmy w otwartej formule również uczestniczyć w naprawianiu polskiej gospodarki.
21.     Nieśmiało nadmieniamy, że dla wspólnego dobra pracowaliśmy wiele miesięcy, aby przedstawić Naszą uzupełnioną o branżową wiedzę wizję, której inspiracje, kierunki i wytyczne czerpaliśmy z Programu Prawa i Sprawiedliwości opracowanej w 2010 roku oraz z Strategii dla polskiego górnictwa na lata 2007 – 2015 opracowanej i zatwierdzonej przez RM za poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Z poważaniem
Założycielski Komitet Obywatelski

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *