ARW00275 — kopia

Za nami Konwencja Krajowa Porozumienia Jarosława Gowina

17 Kwiecień 2021
Jesteśmy patrią proeuropejską z dwóch powodów. Ponieważ takie są nasze wartości oraz cywilizacja europejska, cywilizacja chrześcijańska to jest ten grunt, z którego my Polacy wyrastamy. Ale równocześnie opowiadamy się za silną, podmiotową obecnością Polski w Unii Europejskiej, bo to daje nam bezpieczeństwo. (…)
Nasza proeuropejskość to nie jest jakiś ślepy euroentuzjazm. Jesteśmy eurorealistami. Uważamy, że w polityce i w życiu społecznym główną rolę odgrywają państwa narodowe. Dlatego jesteśmy przeciwnikami poszerzania kompetencji instytucji unijnych, jesteśmy przeciwnikami nadmiernej biurokracji. Jesteśmy wreszcie przeciwnikami ideologizacji tego projektu europejskiego. Przypominamy o tym, że on także wyrasta z inspiracji chrześcijańskich i powinien odwoływać się do tradycji europejskich i tradycyjnych polskich wartości.” – powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas konwencji
CREDO Porozumienia Jarosława Gowina
POLSKA
Wierzymy w ponadczasową wartość, jaką jest Ojczyzna – jesteśmy dumni z jej historii osiągnięć,
chcemy być wartościowymi członkami polskiego społeczeństwa, którzy codzienną, sumienną
i ofiarną pracą przyczyniają się do jej rozwoju. Za konstytutywne fundamenty Polski traktujemy
wartości chrześcijańskie, z których czerpać chcemy inspirację dla prawa i budowania relacji
społecznych. Za św. Janem Pawłem II uważamy, że przyszłość Polski trzeba oprzeć o tradycję
jagiellońską – tradycję kraju dumnego z siebie, a jednocześnie otwartego i tolerancyjnego,
łączącego dziedzictwo wielu kultur, wielu religii i wielu narodów.
PAŃSTWO
Łączy nas głębokie przekonanie, że państwo powinno być silne i skuteczne, a jednocześnie
ograniczone, pozostawiając jak najszerszą przestrzeń dla wolnej aktywności jednostek, rodzin,
stowarzyszeń i samorządów. Wierzymy w państwo, które jest wyrazem zbiorowej mądrości jego
obywateli – państwo stojące na straży bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla wszystkich,
państwo, które odpowiedzialnie administruje wspólnymi sprawami w oparciu o prawo i zasady
etyczne.
SAMORZĄDNOŚĆ
Jesteśmy przekonani, że władza działa najskuteczniej tam, gdzie jest bliska obywatelom.
Dlatego opowiadamy się za silną pozycją samorządu. Obowiązkiem państwa jest wspieranie
jego prawnej i finansowej stabilności Samorząd powinien być partnerem dla rządu centralnego,
reprezentując interesy danej wspólnoty i dbając o zapewnienie najlepszych warunków rozwoju
dla mieszkańców.
GOSPODARKA
Wierzymy, że kluczowe dla sukcesu gospodarczego Polski jest realne funkcjonowanie
gospodarki wolnorynkowej, opartej o powszechne prawo własności. Opowiadamy się za
możliwie najniższymi możliwymi podatkami oraz przejrzystymi i uczciwymi zasadami ich
nakładania. Rolą państwa winno być wspieranie rozwoju gospodarczego opartego na
przedsiębiorczości Polaków, tworzenie jasnego, stabilnego i transparentnego prawa
gospodarczego oraz dbałość o zapewnianie wysokiego standardu życia dla wszystkich
obywateli.
SPOŁECZEŃSTWO
Ufamy naturalnej mądrości społeczeństwa. Aby mogło się ono swobodnie rozwijać, konieczne
jest zapewnienie pełnego stosowania fundamentalnych zasad wolności – poglądów, słowa,
wyznania, orientacji seksualnej, wolnych mediów i sądów. Wierzymy, że społeczeństwo ma
swoje powinności – musi dbać o wszystkich swoich członków, pomagać słabszym
i pokrzywdzonym, brać odpowiedzialność za własny rozwój, dbać o kolejne pokolenia.
BEZPIECZEŃSTWO
Doceniając aktualną pozycję międzynarodową Polski – jej strategiczne członkostwo w Unii
Europejskiej i Pakcie Północnoatlantyckim, jesteśmy przekonani o konieczności ciągłego
stabilizowania naszej roli w tych organizacjach. Zależy nam na silnej i sprawnej Unii Europejskiej,
która dbając o bezpieczeństwo i dobrobyt wszystkich swoich członków, szanuje i wspiera ich
wartości, daje impulsy rozwojowe, korzysta z bogatego dziedzictwa całej Europy. Wierzymy, że
nasze długoterminowe bezpieczeństwo opiera się o sojusz europejski i atlantycki – jesteśmy
gotowi aktywnie go rozwijać w duchu solidarności i współodpowiedzialności za sprawy
międzynarodowe.
WIEDZA I NAUKA
Wierzymy, że podstawą rozwoju Polski winna być wiedza i rozwój naukowy – to dzięki wysokiej
jakości edukacji i badań naukowych możemy zapewnić stabilny rozwój społeczeństwa
i gospodarki opartych na wiedzy. Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek zasługuje na
korzystanie z wszystkich możliwości, jakie daje nam współczesna nauka. Chcemy oprzeć nasz
rozwój na innowacyjności i upowszechnianiu dostępu do rezultatów badań, na inwestycji
w nasze polskie talenty.
KLIMAT
W duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za świat jesteśmy przekonani o konieczności
pilnych działań na rzecz zapewnienia przyszłości naszej planety. Naszym zbiorowym
obowiązkiem, ale też przejawem rozumnej troski o interes Polski jest dbałość o wprowadzanie
realnych rozwiązań chroniących środowisko naturalne. W ten sposób wyrażamy
odpowiedzialność za przyszłość naszych dzieci i wnuków, odpowiedzialność za jakość życia
kolejnych pokoleń.