Polityka prywatności

Administratorem danych pozyskanych w związku z obsługą korespondencji e-mailowej jest Porozumienie, 00-544 Warszawa, ul. Wilcza 23 lok. 29. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych poprzez adres email iod@pjg.org.pl. Dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu który został wskazany, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.