Składki członkowskie

Składki członkowskie należy wpłacać, zgodnie z poniższymi danymi do przelewu:

Porozumienie

00-544 Warszawa, ul. Wilcza 23 lok. 29

Nr konta: 92 1020 1097 0000 7402 0259 1337

Tytułem: Składka członkowska za (okres za jaki jest wpłata) imię, nazwisko, PESEL

  • składka członkowska wynosi 10,00 zł miesięcznie
  • obowiązek opłacania składek rozpoczyna się w miesiącu, w którym dana osoba została przyjęta do partii
  • biuro Krajowe udziela informacji na temat ewentualnych z aległości w opłacaniu składek

Uwaga!

Wszystkie wpłaty mogą pochodzić wyłącznie od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz posiadających obywatelstwo polskie.
Wszystkie wpłaty na ten rachunek mogą być dokonywane wyłącznie przelewem, z konta osobistego ROR, bezpośrednio przez członka partii na konto Porozumienia.
Nie mogą być to wpłaty:

  • z konta związanego z jakąkolwiek działalnością (gospodarczą lub rolniczą), czekiem lub kartą płatniczą,
  • z rachunków prowadzonych w ramach osobiście prowadzonej działalności gospodarczej (forma prawna osoba fizyczna) lub jakichkolwiek innych podmiotów gospodarczych i jednostek „non profit” lub działalnością wolnych zawodów (tzw. konta związane z wykonywaniem działalności wolnych zawodów),
  • z kont zagranicznych i płatności za pośrednictwem euroczeków,
  • gotówkowe w kasie banku na tzw. bankowy dowód wpłaty, a także urzędach pocztowych (pocztowy dowód wpłaty).

Wpłaty wykonane w sposób nieprawidłowy będą niezwłocznie zwracane na rachunek bankowy nadawcy.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz Porozumienianie może przekraczać 25-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, tj. kwoty56 250,00 zł.